23 Apr 2015, 13:00 - 14:45 UTC

Bioenergi – vår väg till ett hållbart samhälle?

Biobränslen lyfts ofta fram som ett hållbart alternativ till fossila bränslen och Sverige – med en yta som till mer än 50 procent består av skog, anses allmänt ha goda förutsättningar för att öka sitt nyttjande av biomassa som energibärare. Biobränslen kommer i många olika former och ett sådant – biodrivmedel, som exempelvis etanol och biodiesel, ger i sig lägre CO2-utsläpp jämfört med helt igenom fossila bränslen. Lyfter man däremot blicken utanför Sveriges gränser samt funderar över andra aspekter än CO2-utsläpp blir bilden genast mer komplex.

Att odla grödor kräver mark, vatten och energi oavsett om slutprodukten är mat eller biobränsle. Teorin om förändrad markanvändning eller ILUC (Indirect Land Use Change) säger enkelt uttryckt att om det odlas bioenergi så måste annan mark tas i anspråk för att odla mat och då avverkas tidigare orörda marker som exempelvis regnskog. Detta är något som EU-parlamentet har diskuterat och man står nu i begrepp att fatta beslut om att kanske stoppa odling av biodrivmedel på åkermark.

Är biomassa en alltigenom hållbar energibärare? Självklart inte, men det finns biobränslen och användningsområden som är mer hållbara än andra. Den ökande konkurrensen om vatten, energi och mark för olika ändamål kräver tveklöst ett än mer holistiskt synsätt framöver. Vi lyfter här utmaningar samt möjligheter för bioenergi i det hållbara samhället.

Venue: SO Stockholm
Venue address: Jussi Björlings Allé 5, Kungsträdgården

Programme

13.00 – 13.05 Välkomstord
Peter Kogg, Swedish Water House

13.05 – 13.25 Är biobränslen ett hållbart globalt alternativ?
Gustaf Olsson, professor emeritus, Lunds universitet

13.25 – 13.45 Hållbarhetskriterier för bioenergi
Maria Gustafsson, Swedish Standards Institute (SIS)

13.45 – 14.05 Biobränslen i kraftvärmeproduktion

Jens Bjöörn, Fortum

14.05 – 14.25 Visst finns det mark och vatten för biobränslen!

Kjell Andersson, Svebio

14.25 – 14.45 Diskussion
Samtliga

Organiser

Swedish Water House

Twitter

23 Apr 2015, 13:00 - 14:45 UTC
Swedish