22 May 2017, 10:00 - 0:00 UTC

Matsvinn och Agenda 2030: Konsumentbeteende, resurshantering och effektivisering

En åttondel av världens befolkning lever idag med kronisk hunger och undernäring. Samtidigt intar närmare tre miljarder människor mer mat än rekommenderat och så mycket som en tredjedel av all mat som produceras förstörs eller slängs på vägen från jord till bord. Trots att mer mat produceras än vad vi behöver och alltfler drabbas av övervikt domineras livsmedelsdebatten av argument för en ökad livsmedelsproduktion som anses nödvändig för att mätta en växande befolkning. Vårt livsmedelssystem är i behov av ett systemskifte där resurser används effektivt och fokus flyttas från att producera mer till att främja en nyttigare, mer näringsriktig kost.

Behovet av att minska matsvinnet lyfts inom Agenda 2030 i mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion), delmål 3: Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd. En rad regeringar, organisationer och livsmedelskedjor har redan tagit steg mot ett minskat matsvinn genom initiativ som Waste Reduction Action Plan (WRAP) i Storbritannien, Frankrikes nationella lag som bestraffar matsvinn på butiksnivå, och frivilligorganisationen Stop Spild Af Mad som genom att uppmärksamma frågan och öka medvetenheten bland konsumenter lyckats minska Danmarks matsvinn med en fjärdedel.

I Sverige lyfts matsvinnsfrågan i den nya svenska livsmedelsstrategin, där regeringen gör bedömningen att det bör tas ett ”samlat och systematiskt grepp kring matsvinnsfrågan”, men någon nationell strategi är fortfarande inte utformad. Däremot har ämnet under de senaste åren uppmärksammats på andra håll, exempelvis genom regeringsuppdraget ”Minska matsvinnet”. Uppdraget, som löpte från 2013 till 2015 och leddes gemensamt av Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket, syftade till att kartlägga matsvinn, sprida kunskap och främja samverkan mellan relevanta aktörer. I slutrapporten framfördes ett behov av tydligare kommunikation mot aktörer och konsumenter, tydlighet kring regeltillämpningar av exempelvis datummärkning, och ett behov av ett organ som hanterar frågor som rör hela livsmedelskedjan och förbättrar koordinering mellan aktörer. Nätverket SaMMa (samverkansgruppen för minskat matavfall) skapades som en del i arbetet för att samla och utbyta kunskap mellan branschaktörer, och är fortfarande aktivt.

Konsumentföreningen Stockholm har sedan 2008 arbetat aktivt mot matsvinnet genom seminarier, skolmaterial och en konsumentguide med handfasta tips. Livsmedelskedjor som Coop och Willys har infört åtgärder såsom olika beställningssystem, kylsystem, försäljning av ”knasiga grönsaker” och rabatter på varor som närmar sig utgångsdatumet. År 2010 fick Sverige sin första matbank i form av företaget Allwin som distribuerar överskottslivsmedel från Coop, Ica och Lidl till välgörenhetsändamål, och 2015 startade Axfood och Stadsmissionen butiken Matmissionen, som säljer sitt överskott till kraftigt reducerade priser till förmån för socialt utsatta. Restaurangkedjan K-märkt har format hela sin affärsidé kring att minska matsvinn och främja en grönare kost.

Det är tydligt att matsvinnsarbetet ligger i tiden, och att alltfler aktörer uppmärksammar även dess sociala och ekonomiska vinster. Med detta seminarium vill vi diskutera huruvida det svenska arbetet mot minskat matsvinn är tillräckligt. Hur långt har vi kvar för att uppnå en halvering av matsvinnet som formulerat i Agenda 2030, och vilka åtgärder krävs av olika aktörer? Vad finns det för incitament och hinder för hanteringen av matsvinn och vad kan Sverige lära av andra länder? Vilka investeringar bidrar bäst till det minskade svinnet och hur kan man säkerställa att uppnådda framgångar håller i längden?

Programme

10:00 Välkommen – Torgny Holmgren, Executive Director, SIWI

10:10 Behovet av en nationell strategi med sikte på 2030 – Anita Lundström, handläggare Hållbarhetsenheten, Naturvårdsverket

10:20 Kan man lära gamla hundar att sitta? – Anna Åhnberg, hållbarhetskoordinator, Willys

10:30 Kan man laga bättre mat och samtidigt minska matsvinnet? – Jens Dolk, restaurang K-märkt

10:40 Konsumenterna och matsvinnet – Louise Ungerth, chef Konsument och Miljö, Konsumentföreningen Stockholm

10:50 Paneldiskussion – Anita Lundström, Anna Åhnberg, Jens Dolk, Louise Ungerth och Karin Bildsten, initiativtagare, Matmissionen

11:50 Summering – Jan Lundqvist, Senior Scientific Advisor, SIWI

12:00 Seminariet avslutas

22 May 2017, 10:00 - 0:00 UTC
Swedish