22 Mar 2018, 13:00 - 16:00 UTC

Världsvattendagen 2018 – Naturbaserade vattentjänster

Ekosystem är grunden för all mänsklig aktivitet och vatten spelar en central roll för deras funktioner. Vi är beroende av ekosystemen för fungerande växt- och djurliv, samt som grund för mänsklig utvecklig, hälsa och välmående. Vi står idag inför en osäker framtid där vattenbrist, översvämningar och vattenföroreningar kommer att spela en alltmer central roll, även här i Sverige. Vattenrelaterade ekosystemtjänster kommer att bli allt viktigare, men vilka är dessa tjänster egentligen? Vilka är hoten mot dem och vilka lösningar finns för att säkra dem?

Temat för årets Världsvattendag är ”Nature for Water” (naturbaserade vattentjänster) som handlar om hur vi kan använda naturen för att lösa vattenrelaterade problem, exempelvis våtmarker som översvämningsskydd och vattenrenare. Seminariet kommer att belysa vikten av vattenrelaterade ekosystemtjänster, samt utmaningar och lösningar för att behålla och främja dem.

Temat inkluderar olika perspektiv av ekosystemtjänster; som grund för mänsklig hälsa och välmående, hur vatten och ekosystem behöver ses som ett integrerat system där aktiviteter uppströms påverkar förutsättningarna nedströms, balansen mellan investeringar i naturbaserade – gröna och tekniska – gråa lösningar, värdering av ekosystemtjänster, samt en integrerad förvaltning av vatten och ekosystemtjänster.

Tillkännagivandet av Stockholm Water Prize kommer även ske under dagen!

Venue Name: Konferenslokal ‘Stockholm’, Grand Hôtel
Venue address: Södra Blasieholmshamnen 8, 103 27 Stockholm
Veneu URL

Programme

12:30 Registrering

13:00 Välkommen och introduktion
Lotta Samuelson, Programme manager, SIWI Swedish Water House

Organiser

13:15 Tillkännagivande av Stockholm Water Prize
Peter Forssman, Styrelseordförande, SIWI och Anna Ledin, Nomineringskommitténs medlem och Direktör Miljöförvaltningen i Göteborgs stad

13:25 Vilka är de vattenrelaterade ekosystemtjänsterna – i nationell och internationell kontext?
Line Gordon, Docent och vice forskningschef, Stockholm Resilience Centre

13:40 Presentation av World Water Development Report 2018 – Utmaningar och lösningar för vatten och ekosystem – in English
Josh Weinberg, Programme Manager, SIWI

13:55 Kaffepaus

14:15 Presentationer av och samtal om projekt för att bevara/utveckla vattenrelaterade ekosystemtjänster i och utanför Sverige

Skötselavtal längs värdefulla vattendrag i Jönköpings län – ett nytt arbetssätt
Babs Stuiver, Sveaskog

The value of nature-based solutions and the value of rivers – an international perspective
Stuart Orr, Lead Freshwater, WWF International – In English

14:45 Hur säkrar vi naturbaserade vattentjänster i Sverige?
Moderator: Nicolai Schaaf, Programme officer, SIWI Swedish Water House
Emma Nohrén, Riksdagsledamot, Miljöpartiet
Johan Hultberg, Riksdagsledamot, Moderaterna
Karolina Brick, Miljöchef, Enheten för Hållbar utveckling, Riksbyggen
Lina Isacs, doktorand, Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH

15:15 Samtal och reflektioner om utmaningar och lösningar – in English
Moderators: Nicolai Schaaf, Programme officer & Lotta Samuelson, Programme manager, SIWI Swedish Water House
Dennis Collentine, Universitetslektor i Nationalekonomi, Högskolan i Gävle och SLU
Kerstin Bly Joyce, miljöekonom, Samhällsekonomienheten, Naturvårdsverket
Elisabeth Andersson, ekolog, Skogsstyrelsen
Stuart Orr, Lead Freshwater, WWF International
Olof Johansson, Sveaskog

15:50 Summering
Nicolai Schaaf, Programme officer & Lotta Samuelson, Programme manager, SIWI Swedish Water House

16:00 Världsvattendagen avslutas

Varmt välkommen!

22 Mar 2018, 13:00 - 16:00 UTC
Swedish