Blog.May 17, 2018

En lång väg att gå

Världen är inte på väg att uppnå de vattenmålen som är formulerade under Agenda 2030:s mål 6 om rent vatten och sanitet. Detta var huvudbudskapet när World Water Assessment Programme lanserade det nästan färdigställda betänkandet om SDG 6.  Rapporten presenterades för FN:s medlemsländer den 2 maj på Finlands ständiga representation vid FN i New York i samarbete med Libanons motsvarighet.

844 miljoner människor saknar tillgång till grundläggande vattentjänster, 2,1 miljarder saknar säkert dricksvatten, vattenföroreningarna ökar, det saknas finansiering för vatten- och sanitetstjänster, förvaltningsstrukturer är svaga och fragmenterade, jordbruket som en av de största förbrukare måste bidra till lösningarna, medan ekosystemtjänster försämras så bromsas framgångar på grund av bristande institutionell kapacitet. Detta är nyckelbudskapen som UN-Water lyfter.

Men det finns även ett fokus på lösningar och behov som måste bemötas: Dataläget kring indikatorerna är fortfarande bristfällig, inte minst för sambanden mellan vattenmålet och de många andra målen som är beroende av vatten. Agenda 2030 måste anpassas till nationella och lokala förhållanden för att kunna implementeras – och detta behöver partnerskap, dialog och integration med samhällets aktörer – och inte minst koncept för integrerad resursförvaltning (Integrated Water Resouces Management, IWRM). Finansiering och tekniska lösningar behövs lika mycket som grundläggande förbättringar när det gäller jämställdhet, participation och starka institutioner.

Med mötet inleddes en dialog om rapporten som kommer leda till FN:s högnivåmöte i juli och avslutas efter Världsvattenveckan. Läs mer om rapporten och dialogprocessen här: http://dialogue.unwater.org/