Blog.May 08, 2018

Hållbar upphandling av läkemedel i Norden

Den 19 april deltog Swedish Water House i seminariet “Green Public Procurement in the Baltic Sea and Nordic Region” som arrangerades av Nordiska ministerrådet och Östersjöstaternas råd. Seminariet tog avstamp i frågan om hur regionen kan sammarbeta för att uppnå de hållbara utvecklingsmålen med fokus på SDG 12.7,  to ”Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance with national policies and priorities”. Seminariet var ett tillfälle för nationella experter att utbyta erfarenheter och disskutera framtida strategier och samarbeten kring hållbar upphandling.

Swedish Water House presenterade sitt arbete kring hållbar upphandling av läkemedel och projektet GrePPP – Green Public Procurement of Pharmaceuticals in the Baltic Sea Region. Vikten av en ökad dialog och ömsesidig förståelse mellan leverantörs- och efterfrågans-sidan för behoven och möjligheterna för att tillverka läkemedel på ett hållbart sätt belystes. Dessutom disskuterades frågan om behovet av tydligare och förbättrad reglering av upphandling av läkemedel för att ge relevanta aktörer handlingsutrymme och incitament för att säkerställa hållbar producering av läkemedel.