News.May 02, 2016

Livsmedelsföretag påbörjar vattenresan med hjälp av ny guide

Efter två års intensivt arbete är nu Klustergruppen Vatten och Livsmedels kartläggning av vattenriskverktyg, certifieringar, standarder och rapporteringssystem äntligen här! Och resultatet? En vattenguide som hjälper företag att stärka sitt vattenarbete inom produktion och odling. Guiden som fått namnet Vattenresan och är en sökbar hemsida som samlar de bästa tillgängliga resurserna som kan stötta företag i deras resa mot hållbar vattenförvaltning.

Guiden lanserades den 25 april på Näringslivets Hus. För ett fullsatt rum berättade klustergruppens medlemmar som består av Axfood, Coca-Cola, Hermansson & Co, ICA, Lantmännen, Livsmedelsföretagen, Nestlé, Santa Maria och Systembolaget, om varför de valt att prioritera vattenfrågan och de erfarenheter de gjort inom vattenområdet.
De senaste åren har förståelsen för vattenfrågan ökat bland svenska företag men många är fortfarande osäkra på hur de ska angripa den. Företagen som ingått i klustergruppen ville jobba tillsammans för att hitta strategier för att främja en bättre hushållning med vatten framförallt i leverantörsledet som ligger utanför deras direkta påverkan. På seminariet framhöll de vatten som en konkurrensneutral fråga där samarbete är nödvändigt. Vattenutmaningarnas natur skiljer sig mellan olika platser. Lösningar måste ta hänsyn till det lokala sammanhanget. Detta gör vattenfrågan komplex att arbeta med och därför är samverkan så viktigt. Företagen lyfte även behovet av samsyn inom branschen. Detta ökar möjligheten att påverka och ställa krav uppströms i värdekedjan och bidrar även till harmonisering på sikt då samma standarder och mätmetoder används. En stor utmaning för företagen har varit att välja verktyg, standarder och riktlinjer för vattenarbetet, och här har klustergruppsarbetet varit till stor hjälp genom att hjälpa till dem att få en översikt av de resurser som finns att tillgå och hur de skiljer sig åt. Vattenresan förenklar ett komplex landskap genom att välja ut de bästa tillgängliga verktygen och sätta dem i ett företagssammanhang, vilket varit av stort värde för medlemmarna som nu hoppas att fler vill använda verktygen. Vattenresan hjälper företag utveckla vattensmarta värdekedjor genom fem enkla steg.

Vilka är då stegen? Vattenresans första steg är att kartlägga sina vattenrisker. De flesta företag har produktion eller köper in råvaror från länder med betydande vattenutmaningar. Som företag är det viktigt att ha kunskap om hur ens produktion påverkar vattenresurserna och hur detta samverkar med den lokala vattensituationen. När vattenrisker har identifierats är det dags att prioritera åtgärder. Livsmedelsföretag har oftast sina största vattenrisker i odlingsledet. Att ta itu med alla vattenrisker är både tidskrävande och kostsamt, varför det är viktigt att identifiera de områden där vattensituationen är som mest akut och där man som företag har möjlighet att påverka. Därefter är det dags att ta fram tydliga mål och handlingsplan med de åtgärder som krävs för att minska din vattenpåverkan. Viktigt är att definiera en tydlig referenspunkt från vilken kan uppmätas. Tydlig rollfördelning och mandat är även ett centralt för att lyckas leverera på handlingsplanen. Nu kan du börja vidta åtgärder. Ofta kräver effektiva åtgärder samverkan med andra aktörer som delar samma vatten. Du är påverkar men är även beroende av hur dessa aktörer påverkar den vattenresurs som du använder. För att säkerställa att dina åtgärder är effektiva behöver du ha bra metoder för att mäta och följa upp resultat. Att arbeta med vattenfrågor är kontinuerlig process. Nya risker kommer att identifieras, vilket innebär att dina mål och handlingsplaner behöver uppdateras. Viktigt längs vattenresan är att dela och kommunicera dina resultat med kunder och andra intressenter vilket bygger förtroende, samtidigt som du enkelt kan jämföra ditt vattenarbete med andras. Rapportering underlättar även kommunikation och förankring internt då det ofta involverar hela verksamheten.

För att lära dig mer om Vattenresan besök vår hemsida eller kontakta karin.glaumann@siwi.org.