Blog.Feb 25, 2015

Människan, planeten eller vinster – måste vi välja?

I traditionell resultaträkning visar the bottom line på vinst eller förlust – företagets direkta intäkter och kostnader. Genom att använda sig av en bredare definition av den nedersta raden och gå mot en ”full kostnadsredovisning” som utöver det ekonomiska också inkluderar sociala och miljömässiga aspekter kan man få en mer komplett och kanske rättvis resultaträkning.

People, Planet, Profit, eller the Triple Bottom Line syftar på just det, och på Swedish Water House senaste seminarium presenterades verktyg som kan hjälpa investerare och företag att utvärdera såväl negativa som positiva externaliteter.

Karl Hallding från Stockholm Environment Institute inledde genom att presentera rapporten Better Growth, Better Climate – The New Climate Economy. Den visar bland annat på hur investeringar i infrastruktur de närmaste 15 åren bara blir marginellt större med en samtidig klimatomställning och hur en stor del av klimatåtgärderna som krävs också har stora ekonomiska och andra sidonyttor.

Det finns en enorm potential genom att investera rätt i resurseffektivitet, strukturomvandlingar och tekniska förändringar inom framför allt tre områden: städer, landområden och energisystem. Karl visade på en jämförelse mellan Atlanta och Barcelona som har ungefär samma befolkning och inkomst men vitt skilda CO2-fotavtryck. Då ungefär 60 procent av den förväntade globala stadsytan 2030 ännu inte existerar, finns det stora möjligheter till en betydligt mer hållbar stadsutveckling framöver.

Emma Henningsson från CDP presenterade därefter resultat från CDP Global Water Report 2014. Informationen som erhålls genom CDP:s program inom klimatförändringar och vatten hjälper investerare att analysera risken i deras portföljer och företag möjlighet att identifiera kostnadsbesparingar och bedöma risker i sina leveranskedjor. CDP:s vattenprogram har i år 617 investerartecknare med 63 biljoner amerikanska dollar i tillgångar. Svaren i CDP:s rapport speglar den oro som återfinns i World Economic Forums Global Risk Report 2015 där vattenbrist rankas som nr 1 vad gäller potentiell global påverkan.

Helena Mueller från KPMG presenterade verktyget True Value som utvecklats för att företag ska kunna kvantifiera sinapositiva och negativa effekter på omvärlden, för att på så vis få ett ”sant” mått på sitt verkliga värdeskapande. KPMG har i rapporten identifierat 10 sociala och miljömässiga externaliteter där vatten är en. Redan om 15 år förväntas behovet av vatten överstiga våra tillgångar med 40 procent! Metoden True value har tre steg: bedöm bolagets “sanna” resultat, identifiera framtida resultat som riskeras samt generera ett företags- och samhälleligt värde genom att utveckla affärsidéer som skapar möjligheter och minimerar risker.

Seminariet visade att de verktyg och modeller som existerar idag ger företag större möjligheter än någonsin tidigare till att analysera nuvarande och potentiella framtida risker. För att återgå till den inledande frågan så visar nog samhällsutvecklingen på att framtidens vinnare bland företagen är de som räknar med det vi idag kallar externaliteter och bygger sina affärsmodeller utifrån det. Att planeten och därmed vi människor skulle vinna på den utvecklingen, kan nog sägas stå utom allt tvivel.