Blog.Apr 11, 2018

Naturbaserade vattentjänster- Världsvattendagen 2018

Varje år uppmärksammar Swedish Water House Världsvattendagen med ett seminarie och i år var temat naturbaserade vattentjänster.  

Seminariet inleddes med att årets pristagare av Stockholm Water Prize annonserades och priset går i år till professorerna Bruce Rittman och Mark van Loosdrecht  för deras arbete inom mikrobiologisk teknik. Line Gordon från Stockholm Resilience Center höll därefter ett föredrag om relationen mellan vatten och ekosystem och beskrev att “ekosystem är som vener och artärer för vattencykeln”. Josh Weinberg från SIWI redogjorde för den årliga ”World Water Development Report” som i linje med världsvattendagen-temat fokuserar på naturbaserade lösningar för olika vattenutmaningar. Idag beräknas mindre än 5% bestå av just naturbaserade lösningar, som är naturliga eller efterliknar naturliga processer, och resten är så kallade gråa lösningar, vilka är infrastruktur så som till exempel dammar. Rapporten konstaterar att för att kunna hantera de vattenutmaningar vi står inför behövs en balans mellan de båda, och därmed krävs större investeringar i naturbaserade lösningar.

Som exempel på hur detta arbete kan se ut presenterade Babs Stuvier från Sveaskog hur de tillsammans med länsstyrelser har arbetat med skötsel och utveckling av kantzoner för särskilt värdefulla vattendrag i Jönköpings län. Stuart Orr från WWF International lyfte sedan exempel från ett globalt perspektiv  och betonade vikten av att värdera nyttan vi får av de vattenbaserade ekosystemtjänsterna samt de kostnader vi spar in med hjälp av dem.

I paneldebatten som därefter följde –  med representanter från moderaterna, miljöpartiet, Riksbyggen samt KTH – betonades att det behövs  mer underlag med konkreta siffror för att politiker och praktiker ska våga använda sig av naturbaserade vattentjänster, samtidigt som fler än bara ekonomiska argument för att värdera ekosystem också efterlystes. Större förståelse för komplexiteten och fler incitament och mer guiding för hur man kan arbeta med dessa frågor var budskap som skickades med politikerna.

Avslutningsvis reflekterade representanter från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen tillsammans med Sveaskog och WWF över dagens presentationer och diskussioner. Kommunikation togs upp som en nyckelaspekt i arbetet med att värdera vatten och naturbaserade tjänster, och hur ett första steg är att få olika sektorer och aktörer att prata om samma sak. Kommunikation är även viktig för att inte reducera värdering av vattentjänster till endast ekonomiska termer, utan även se de sociala aspekterna och behovet av att värdera vatten i stort, något som vi misslyckas med i dagsläget.

Seminariet belyste många intressanta frågor och visade framförallt på hur viktigt det är att vi fortsätter diskussionerna om det livsviktiga vattnet.