Blog.Jun 16, 2015

Oväntade samarbeten – vägen framåt inom kemikaliepolitiken

Kemikaliepolitiken löses inte i reningsverket, konstaterade Anders Finnson från Svenskt Vatten som inledde Swedish Water House frukostseminarium tidigare i veckan. Mycket effektivare är uppströmsarbete som kan förhindra att kemikalier hamnar i våra kretslopp från början. Dessutom spar vi energi som annars gått åt till att rena vattnet från farliga ämnen.

Men hur lyckas vi då med uppströmsarbetet? Jo, genom ett samspel mellan frivilliga insatser, miljömärkningar och lagstiftning enligt Anders. Kemikaliedirektivet REACH är en viktig ryggrad i kemikaliearbetet men den behöver användas bättre och kompletteras med exempelvis varulagstiftning för kemikalier i textilier, som har stor negativ miljöpåverkan.

Lagstiftningen behöver även bli mer koordinerad. Kraven i vattendirektivet bör överensstämma med vad som kan tillåtas genom REACH och annan kemikalielagstiftning. Regeringen har utsett giftfri miljö som ett av deras prioritetsområden och har lagt flera satsningar i vårpropositionen berättade Charles Berkow, politiskt sakkunnig på miljö- och energidepartementet som också deltog på seminariet.

KEMI ska få 10 miljoner mer för att utföra bättre kontroller av farliga ämnen, 25 miljoner satsas på miljöövervakning, 50 miljoner på sanering av förorenad mark och en skatt ska även tillkomma på bekämpningsmedel från och med augusti. Charles anser att Sverige bör vara proaktiv i EU och driva på för en bättre lagstiftning kring kemikalier. Genom att ha en stark nationell lagstiftning när EUs regelverk inte räcker till, kan även EU påverkas i rätt riktning menar han och gör en jämförelse med USA där Kalifornien gått före med miljökrav vilket lett till att industrin som föredrar samma lagstiftning i alla delstater drivit på för starkare nationell lagstiftning på miljöområdet. Och politikerna lyssnade!

Magnus Hedenmark från Naturskyddsföreningen välkomnar regeringens satsningar, inte minst att Sverige vill gå före i kemikaliearbetet. Enligt Magnus har Sveriges röst i EU blivit allt svagare sedan kemikaliedirektivet REACH lanserades. Positivt är dock det ökade intresset för cirkulär ekonomi som vi ser i Europa. Cirkulär ekonomi fungerar bara med rena varor och blir därför ett argument för en strikt kemikaliepolitik.

Magnus nämnde även synen på substitution som han anser blivit alldeles för snäv och tog hotellindustrin som ett exempel. Istället för att ersätta flamskyddsmedel i hotellmadrasser så kan man lika gärna införa sprinklers på rummen sa han. Vi måste också komma bort från att lagstifta om varje enskilt ämne vilket tar alldeles för lång tid utan börja titta på grupper av ämnen.

Både Magnus och Anders efterlyste fler oväntade samarbeten mellan expertorganisationer och industri. Genom att identifiera samarbetspartners som vill gå före i kemikaliearbetet kan hela branschen röra sig framåt för ”ingen vill halka efter” som Magnus uttryckte det. Charles Berkow nämnde STWI som ett exempel på ett innovativt samarbete som lett till konkreta miljöförbättringar. Detta var förstås extra roligt för oss att höra – att den typen av samarbeten som Swedish Water House efterfrågas från både våra samarbetspartners och politiskt håll.

Ett annat exempel är förstås Swedish Water House klustergrupp om vatten och läkemedel som är en korsbefruktning av forskare, myndigheter, företag och expertorganisationer. Är du nyfiken och vill veta mer om vårt arbete kring vatten och läkemedel? Kontaktinformation och resurser finner du här.