News.Feb 19, 2021

Så kan Sverige ta en ledarroll inom biologisk mångfald

Allt fler länder riskerar brist på mat och vatten för att ekosystem kollapsar. SIWI Swedish Water House stimulerar till dialog och kunskapsutveckling kring hur hotet kan mötas genom mer hållbar landskapsvård. I en artikel i Aktuell Hållbarhet pekar vi på hur Sverige skulle kunna ta en ledarroll inom det här området.

SIWI Swedish Water House arbetar över hela världen för att öka kunskapen om hur landskapsvård och landskapsrestaurering kan stärka ekosystem och tillgången till rent vatten. Jord- och skogsbruk kan bedrivas mer hållbart och på ett sätt som värnar vattenresursen, men än så länge är den insikten inte tillräckligt spridd.

I vårt arbete ingår att fördjupa och sprida kunskapen kring sambandet mellan vatten, skog och landskap. Vi samlar forskare, praktiker och beslutsfattare till samtal och erfarenhetsutbyte och kommunicerar slutsatser vid konferenser och i publikationer. Vi lyfter också fram goda exempel för att få fler att hitta långsiktigt hållbara lösningar. I september 2020 höll vi ett seminarium med en rad andra expertorganisationer för att visa hur mycket som faktiskt görs.

Men för att hela sektorer ska förändas krävs även nya incitament och styrsystem, inte minst en snabb övergång till en cirkulär ekonomi. I en artikel i Aktuell Hållbarhet belyser SIWI Swedish Water House, Vi-skogen och SIANI några viktiga saker som krävs:

  • Länder behöver utveckla en mer genomtänkt politik där myndigheter får ett tydligt ansvar för att stödja ekosystemtjänster. I dag saknas ofta framåtblickande och sektorsövergripande strategier, vilket skapar en ohållbar kortsiktighet.
  • En prioriterad del av det arbetet måste vara att lägga grunden för en storskalig omställning. Det förutsätter att frågan om ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar lyfts och förtydligas i nya sammanhang, som när vi planerar för nya eller växande städer.
  • Sverige kan agera initiativtagare inom det internationella utvecklingsarbetet som en betydande givare till FN-systemet, inklusive miljöprogrammet UNEP.
  • Sverige skulle också kunna agera kraftfullt som föregångsland. Låt frågan om ekosystemtjänster finnas med i allt beslutsfattande. Använd erfarenheter från svensk forskning kring mark- och vattenvård, som håller hög klass och ofta bedrivs tillsammans med forskare i andra länder.

Läs hela artikeln här!