Blog.May 10, 2017

Sweden: Developed by Forests

Sverige blir allt mer beroende av vår omvärld, genom internationell handel, utvecklingssamverkan samt innovation och forskning. Internationell politik inom FN och EU kan både begränsa och stärka möjligheterna för svenskt skogsbruk och skogligt värdeskapande. Den svenska närvaron i internationella processer och samverkan med internationella aktörer blir därför allt viktigare. Sverige har också mycket att bidra med i det internationella arbetet för att restaurera degraderad skogsmark, stärka hållbart skogsbruk och främja hållbar konsumtionen. Smart restaurering av degraderad skogsmark till multifunktionella landskap kan förstärka människors och industriers försörjningsförmåga och samt tidigt stärka ekosystemtjänster. Hit hör den i Sverige och globalt allt viktigare vattenfrågan liksom utveckling av innovativa skogsbaserade tjänstelösningar och produkter för den biobaserade ekonomin.

Under hösten 2015 och våren/sommaren 2016 genomfördes en dialogprocess inom det Nationella skogsprogrammet i fyra arbetsgrupper. Arbetsgrupp 4* – ”Internationella skogsfrågor” – landade efter många och intensiva gruppdiskussioner, tusen post-it lappar, intensivt processande och långa skrivkvällar i fyra sammanlänkande och starka rekommendationer till åtgärder i Sveriges blivande Skogsprogram. Åtgärder som vi ser kan utveckla Sverige och bidra till Sveriges arbete för målen i Agenda 2030, inte minst för mål 6 – säker tillgång till rent vatten.

För att stärka det internationella arbetet och jobb skapandet i Sverige föreslår gruppen i sin rapport till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att 1) skogen ska bli en tydligare profilfråga i svensk utrikespolitik. 2) att skogsrelaterad utbildning, forskning, fortbildning och näringsliv ska internationaliseras, 3) en skogsambassadör tillsättas, att bistånd och utvecklingsarbete i större omfattning ska bidra till restaurering och hållbart nyttjande av degraderade skogar, och integreras på sikt med främjandeåtgärder, samt 4) att Sverige ska säkra proaktivitet, flexibilitet, och samordning mellan olika aktörer i internationella skogsfrågor. Detta arbete ska stärkas med hjälp av tillsättandet av en Skogsambassadören som deltar i relevanta internationella processer och där främjar svenska skogssfärens intressen utvecklar vår internationella samverkan och i det integrerade främjandet under varumärket Sweden: Developed by Forests.

Just nu processas de fyra arbetsgruppernas förslag av Näringsdepartement (övriga grupper har fokuserat på svenska skogsfrågor). Skogsprogrammet förväntas antas av Riksdagen efter sommaren. Då hoppas vi se att Sverige gör skogen till en prioriterad fråga i svensk utrikespolitik, och därmed stärka drivkrafterna för skogens hållbara värdeskapande i Sverige, och utvecklar Sveriges roll och bidrag till Agenda 2030.

/Lena Bruce & Lotta Samuelson, Ordföranden i Arbetsgrupp 4

Lena Bruce Lotta Samuelson

* Lennart Ackzell, LRF skog; Per Björkman, We Effect; Lena Bruce, Sveaskog; Håkan Dahlfors, Business Sweden; Max Enander, Svenska kyrkan; Maria Hedblom, Skogstekniska klustret; Per Larsson, WWF; Johan Lindman, Stora Enso; Lina Palm & Hans Djurberg, SCA; Jonas Rönnberg, Föreningen Skogen; Lotta Samuelson, SIWI Swedish Water House; Marie Simonsson, Skogsägarföreningen Norrskog; Jerker Thunberg, Sida.