News.Jul 11, 2016

Vattnets roll för hållbara värdekedjor i textilbranschen

Textilindustrin är en av världens största industrier, den representerar ofta brytpunkten mellan jordbrukssamhälle och en industriell ekonomi. Det är en industri som bygger på relativt stor och billig arbetskraft och som kräver stora kvantiteter vatten i tillverkningsprocessen. De asiatiska länder som står för största delen av världens textilindustri räknas idag till den fjärde största vattenanvändaren. Klimatförändringar, tryck från befolkningstillväxt och koncentrerad användning i stadigt växande städer, utsätter också vattenresursen för ett ökande tryck. De flesta länder har dessutom börjat skärpa lagstiftningen som reglerar industrins vattenförbruk och föroreningar.

Det är denna nödvändiga omställning som svenska företag tillsammans med SIWI och med stöd av Sida, arbetar med inom Sweden Textile Water Initiative (STWI). Ett trettiotal företag har kommit överens om riktlinjer för att på ett ansvarsfullt sätt samarbeta med sina leverantörer om hur vatten, kemikalier och elförbrukning skall minskas. I Almedalen presenterade några av dem; IKEA, KappAhl och Lindex hur de målmedvetet arbetat med sina leverantörer i programmet på seminariet ”Vatten i värdekedjan – mot en lönsam och hållbar textilindustri”.

Jonas Carlehed, hållbarhetschef för IKEA Sverige, poängterade att även om IKEA är ett globalt företag och relativt stort i sammanhanget så är det viktigt med samarbete för att maximera insatserna. Det praktiska tillvägagångssättet och samarbetet direkt med leverantörer och underleverantörer inom ramen för STWI projektet rimmar väl med IKEAs people-planet-positive strategi.

”Leverantörerna tycker att vi ställer höga krav, men de säger också att de genom projektet fått en mer attraktiv arbetsplats dit folk söker sig för att arbeta”, säger Jonas. På det sättet hänger det också ihop med de sociala hållbarhetsmålen.

Sara Winroth som är Hållbarhetschef på Lindex framhåller att just relationen med leverantörerna är en nyckelingrediens för förändringsbenägenheten. ”Det här initiativet är inte ett kontrollverktyg utan bygger på att höja kompetensen hos fabrikerna på alla nivåer och skapa en hållbar förändring. På det sättet ökar ägandeskapet och fabrikerna är väldigt nöjda med de projekt som de fått stöd att genomföra.” Det gäller både för det pilotprojekt som Lindex, Indiska och KappAhl – tillsammans med SIWI och med stöd av Sida – var med om i Indien och det globala programmet där även Kina, Bangladesh, Turkiet och Etiopien ingår.

Eva Kindgren, Hållbarhetschef på KappAhl, framhåller också att data som genereras i projektet kommer alla tillgodo genom att ta fram jämförbara nyckeltal som gör att alla kan arbeta för att prestera bättre både inom och mellan produktionskluster. De svenska företagen får också specifik data som de kan använda direkt i hållbarhetsrapporteringen som blir ett lagkrav för större företag från nästa år.

Resultaten som projektet genererat förra året 2015 presenterades av Torgny Holmgren, VD på SIWI. Totalt har enheterna implementerat över 300 projekt under globala programmets första år 2015. Det har resulterat i fantastiska kostnadsbesparingar motsvarande 89 % avkastning för fabrikerna totalt sett. Dessutom har över 12 000 arbetare utbildats inom besparande åtgärder på 72 fabriker.

Det är inte säkert att det är just siffror får pulsen att gå upp, men i det här projektet så representerar de verkliga förbättringar som går att se med blotta ögat. Rött, skummande vatten blir genomskinligt innan det kommer till floden och lampor lyser på kvällen så barnen kan göra läxor. Det är värt att tänka på nästa gång man går förbi ett upplyst skyltfönster!