30 May 2017, 13:00 - 15:00 UTC

Grundvatten: Tar vi vatten för givet?  

I många delar av landet är god dricksvattentillgång en självklarhet, men i ett förändrande klimat står delar av Sverige inför ordentliga utmaningar. Större delen av Sveriges dricksvattenförsörjning består av grundvatten, men grundvattennivåerna är i år ovanligt låga på många håll. I framtiden beräknas grundvattennivån höjas i delar av Sverige, men sänkas ytterligare i sydöstra Sverige där det redan är väldigt torrt. SGU rapporterar att det i sommar finns risk för en ännu mer utbredd vattenbrist än den som förra året påverkade Gotland, Öland och Kalmarområdet.

Utöver tillgången av grundvatten är kvaliteten inte heller en självklarhet. PFAS är en grupp svårnedbrytbara ämnen som använts i bland annat brandskum och impregnering. Förhöjda halter PFAS i dricksvattnet finns framför allt runt flygplatser där stora brandövningar genomförs, och har visat sig vara cancerframkallande. Andra föroreningar i form av läckage från vägar, avlopp, jordbruk och industri i närheten av dricksvattentäkter hotar också kvaliteten av grundvatten.

Ytterligare utmaningar ligger i framtidens ändrade nederbördsmönster och större risk för extremväder som utgör en ökad risk för översvämningar. Detta kan leda till grundvattenkontaminering när oönskade ämnen från marken läcker ut i sjöar och vattendrag. När grundvattennivån i kustnära områden blir för låg kan saltvatten tränga in från havet och förorena grundvattnet. Detta är ett problem i delar av skärgården där dricksvattenbehovet har ökat efter att fler sommargäster blir bofasta och grundvattnet nyttjas året om.

SIWI bjuder in till ett seminarium för att lyfta vikten av god tillgång till grundvatten av god kvalitet samt informera om vilka konsekvenser ett förändrat klimat beräknas ha på grundvattnet, dess kvalitet och kvantitet. Hur skyddar vi våra grundvattenmagasin, vem ansvarar och hur anpassar vi oss för att nå det Svenska miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”.

Venue:SIWI – konferensrum ‘Ocean’
Venue address: Linnégatan 87A 5tr, Stockholm
Venue URL

Programme

13.00 – Seminariet öppnas – Nicolai Schaaf, Programme officer, SIWI Swedish Water House

13.10 –  Sveriges vattenbalans nu och i framtiden: Välfyllda eller övertrasserade konton? – Niclas Hjerdt, Hydrolog, SMHI

13.30 – Att värna det vatten vi har – Therese Jacobson, Enhetschef för miljögifter, hav och jordbruk, Naturskyddsföreningen

13.50 – Vattenförvaltning – Herman Carr, Vattenutredare, Länsstyrelsen Stockholm

14.10 – Internationell Grundvattenforskning – Jenny Grönwall, Programme manager, SIWI

14.30 – Hur bemöter vi framtida vattenrisker? – Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket

14.50-15.30 – Paneldebatt

30 May 2017, 13:00 - 15:00 UTC
Swedish