24 Sep 2015, 13:00 - 16:00 UTC

Hur förvaltar vi gemensamma vatten- och växtnäringsresurser i Sverige?

Till denna workshop samlade Ecoloop och Swedish Water House svenska aktörer och experter som på olika sätt arbetar med vattenresurser och vattenförvaltning och/eller växtnäring ur ett resursperspektiv. Vi diskuterade det svenska och internationella kunskapsläget i dessa frågor. Workshopen innehöll tre delar:

  1. Växtnäringsflöden och resurshushållning
  2. Förvaltning och skydd av våra vattenresurser
  3. Diskussion – hur ska vi koppla arbetet med vattenförvaltningen till samhällets växtnäringsflöden?

Venue name: SIWI
Venue Linnégatan 87A, Stockholm
Venue URL

Programme

Välkomstord och inledning av Swedish Water House och Ecoloop

Växtnäring som resurs

VA-branschens arbete med vatten och växtnäring
Anders Finnson, Svenskt Vatten

Europeiskt policyarbete kring resursen fosfor
Arno Rosemarin, SEI

Behovet av statistik över växtnäring för nationell och internationell uppföljning
Viveka Palm, SCB

Nationella mål för återföring av växtnäring
Loic Viatte, Miljödepartementet

Vattenförvaltning och gemensamma vattenresurser

Vattendirektivet och åtgärdsprogrammen – hur går det och vad behöver göras?
Philip Axe, Havs- och Vattenmyndigheten

Regionalt samarbete i Östersjöns avrinningsområde, erfarenheter från tre Östersjöprojekt
Staffan Lund, SLU

Hur effektiva är olika åtgärder för att minska näringsläckage från jordbruk till vatten?
Helena Aronsson, SLU

Lantbrukets drivkrafter för en bättre vattenmiljö
Peter Wallenberg, LRF

Reflektioner

Länken mellan förvaltning av mark, vatten, kuster och hav – the Source to Sea Platform
SIWI

Diskussion

– Vattenförvaltning och växtnäring – behöver vi nya angreppssätt?
– Hur ska vi driva på utvecklings-, policy- och innovationsarbete?
Föreläsare och inbjudna gäster

Organiser

Twitter

24 Sep 2015, 13:00 - 16:00 UTC
Swedish