26 Apr 2016, 8:00 - 10:00 UTC

Utveckling, Kimat, Vatten – 2016 och vidare!

Vad händer nu .?

2016 börjar arbetet med att implementera FN:s hållbarhetsmål och det nya klimatavtalet! En spännande tid, aldrig har världens länder så beslutsamt enats om att tillsammans arbeta långsiktigt för miljön, klimatet och hållbar och rättvis fördelning av jordens resurser. Samtidigt har utmaningarna heller aldrig varit så stora. De senaste tre årtiondena har successivt blivit varmare och varmare, och de senaste 30 åren är troligtvis det varmaste på 1400 år[1]

En förmiddag i april fick vi möjlighet att diskutera och förstå hur dessa två internationella ramverk kommer genomföras med ledande företrädare från svenska civilsamhället och regeringen under ett SIWI Swedish Water House seminarium på Myntkabinettet i Stockholm. Fokus för diskussionerna var vattenförvalting som både mål och medel för en hållbar utveckling och en förutsättning för lyckade klimatåtgärder. Vilka vattenfrågor kommer Sverige att prioritera globalt och nationellt?

Lotta Samuelson Programme Manager på SIWI inledde med att påminna oss om att inte behandla nyckelfrågor isolerade från varandra, när det egentligen ligger nära samman. Utan tillgång till rent vatten är det omöjligt att nå flertalet av världens nya hållbarhetsmål. Och klimateffekterna kommer framför allt att märkas i form av vatten, för mycket eller för lite.

Karin Lexén, Director, World Water Week, International Processes and Prizes, var just hemkommen från en spännande och intensiv vecka i New York där FNs Generalförsamling diskuterade hur SDG målen kan uppfyllas. Dessutom hölls en signeringsceremoni för det nya klimatavtalet.

Karin beskrev hur den globala vattenresursen är en nyckelkomponent i arbetet att minska klimatförändringen och öka anpassningsförmågan. Många globala risker är kopplade till tillgången på vatten, t.ex. kan klimatförändringarnas påverkan på vattenresurserna bidra till regionala konflikter och de migrationsströmmar vi ser i dag. Vatten har ett eget hållbarhetsmål i Agenda 2030, men vattenförvaltning är kopplad till övriga hållbarhetsmål och insatser för att uppnå målen behöver därför koordineras. Vad gäller Klimatavtalet som slöts i Paris i december så finns vatten inte med i själva avtalstexten, men alla länders nationella genomförandeplaner (Intended Nationally Determined Contributions) innehåller hänvisningar till hållbar vattenförvaltning (http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php.)

Karin avslutade med att reflektera över att hon i dag ser en större uppmärksamhet och fokus kring vattenfrågan från en rad olika aktörer inklusive näringslivet och finansmarknaden. Många tror att Sverige är förskonat från vattenproblem, men åtgärder krävs även i Sverige där den pågående klimatförändringen påverkar vattensituationen negativt.

Statssekreterare Ulrika Modéer har personliga erfarenhet av vattens betydande roll för ekonomisk och social utveckling sen hon bodde och arbetade i Bolivia. Prissättning av vatten och vatten som en mänsklig rättighet var då centrala frågor. I dag smälter glaciärerna i området som en konsekvens av klimatförändringar och vattensituationen har försvårats ytterligare.

Ulrika berättade att hon tycker att 2015 präglades av modiga och framsynta beslut av FN som inte bara innefattade ett nytt klimatavtal och hållbarhetsmål men även globala överenskommelser angående katastrofriskreducering. Sverige arbetar aktivt med att implementera de 17 SDG målen på ett integrerat sätt och har bland annat tagit initiativet till en Hög nivå panel för att säkra effektiv implementering där Statsminister Stefan Löven är en av 9 regeringsföreträdare ( http://www.government.se/press-releases/2015/09/swedish-government-initiates-high-level-group-in-un/). Arbete sker brett och över flera departement och innefattar inte bara myndigheter som Sida och UD men även t.ex. Finansdepartementet och Civilminister Ardalan Shekarabi samt Kristina Perssons arbete inom ramen för kansliet för strategi och framtidsfrågor. SCB, Statistiska centralbyrån har fått i uppgift att utveckla indikatorer för målens uppfyllelse.

Statssekreteraren avslutade med att lyfta att Sverige har en lång erfarenhet av att systematiskt jobba för social rättvisa och numer med en feministisk utrikespolitik har vi en framträdande roll i implementeringen av hållbarhetsmålen .

Svante Axelson Generalsekreterare på Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) tyckte att 2015 gav bevis på politiskt ledarskap på global nivå, och att FN blev en kraft att räkna med. Klimatavtalet i sig blev ganska svagt men gav en politisk riktning och en ambition att konstant öka utsläppsmålen. Svante påpekade att det inte räcker med att minska pågående utsläpp utan vi behöver även hitta möjligheter att reducera mängden av klimatgaser som redan finns i atmosfären. Hur kan vi exempelvisöka halten av kol i Afrikanska jordar för att öka produktiviteten där mullhalten är låg? För att säkerställa anpassning till den rådande klimatförändringen krävs också mer resurser och därför var en av besvikelserna från Paris att Gröna Fonden inte fick mer pengar. De nya hållbarhetsmålen ger oss dock en plan och drivkraft för förändring. Flera olika sektorer påverkar vattensituationen, jordbruket, skogsbruket, vattenkraften och hållbara strategier behövs inom alla områden där synergier mellan olika ansatser sänker kostnaden.

Seminariet avslutades med en interaktiv paneldiskussion med Svante Axelsson, Ulrika Modéer och seminariedeltagarna, modererad av Karin Lexen. Var finns möjligheten att lyfta vattenfrågan mer och hur kan vatten integreras bättre vid implementering? Ett nära samarbeta med andra aktörer nationellt som SMHI, Hav-s och vattenmyndigheten samt Sveriges ambassader är viktigt och att säkerställa att arbetet med vatten integreras i olika sektorers arbete. På global nivå arbetar UN Water för att titta på hur målet för vatten förhåller sig till de andra SDG målen. Det fanns en samstämmighet om det viktiga är att hitta långsiktiga lösningar som säkrar en god vattenförvaltning för att trygga en hållbar utveckling. SIWI kommer fortsätta verka för att integrerade insatser för att genomföra Agenda 2030 och Klimatavtalet, och visa på hur vatten är centralt i båda dessa processer. Håll utkik efter kommande seminarium – dialogen fortsätter!

Blogg skriven av Anna Forslund – SIWI

[1] http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf

Venue name: Kungliga Myntkabinettet
Venus address: Slottsbacken 6, STOCKHOLM
Venue URL 

Programme

Vattnets roll i Agenda 2030 och Klimatavtalet

2015 enades världens länder om 17 nya globala utvecklingsmål, samt om ett nytt globalt klimatavtal. 2016 är startskottet för att implementera överenskomna mål och delmål.

God vattenförvaltning är både ett mål och medel för en hållbar utveckling och en förutsättning för lyckade klimatåtgärder. Vilka vattenfrågor kommer Sverige att prioritera globalt och nationellt?

Under seminariet diskuterar vi utkomsterna av SDG- och klimatförhandlingarna och hur de relaterar till viktiga vattenutmaningar globalt. Hur kommer Sverige att agera för att hantera dessa utmaningar?

Välkommen!

08:30 Välkommen
Lotta Samuelson, Programme Manager, SIWI Swedish Water House
08:35 Vatten – en global utmaning
Karin Lexén, Director, World Water Week, International Processes and Prizes, SIWI
08:55 Sveriges fortsatta arbete med Agenda 2030 och Klimatavtalet
Ulrika Modéer, Statssekreterare, Utrikesdepartementet
09:15 Paris och Agenda 2030 ger unika möjligheter
Svante Axelsson, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
09:35 Diskussion
10:00 Seminariet avslutas

Moderator: Lotta Samuelson, SIWI Swedish Water House

26 Apr 2016, 8:00 - 10:00 UTC
Swedish