03 Jul 2016, 9:00 UTC

Välkommen till Swedish Water House på årets Almedalsvecka i Visby den 3-10 juli!

Jag försöker leva hållbart  – men det går åt pipan!
Måndag den 4 juli kl. 10:45 – 11:45
Teaterskeppet, Stora matsalen, Visby Hamn

Världen har antagit en ny hållbarhetsagenda och enats om ett nytt klimatavtal. Trots detta fortsätter exploateringen av våra naturresurser och växthusgasutsläppen ökar. Det krävs snabba åtgärder för att vända denna utveckling. Idag läggs ett stort ansvar på individen att agera hållbart men att fatta hållbara beslut är svårt utan en politik som för individer i rätt riktning. Politiska styrmedel krävs som säkerställer mänsklig välfärd, utan att kompromissa med naturresurser och klimat. Vad anser framstående samhällsdebattörer om partiernas politik och prioriteringar? Är de tillräckliga för att undvika en klimatkatastrof? Ger partierna förutsättningar för företag och individer att leva och agera hållbart?

Seminariet är en uppföljning av ett tidigare Almedalenevent med titeln ”Nej tack! Jag är nöjd med min tjock-tv. Är nöjda människor farliga för samhällsekonomin?” där politiska rekommendationer för en hållbar framtid presenterades.

Läkemedelsrester i våra vatten – vems ansvar?
Tisdag den 5 juli kl. 14:00 – 16:00
Campus Gotland, Sal F20

Läkemedel som hamnar i miljön via reningsverk, från djurhållning eller som utsläpp efter tillverkning, kan påverka biota redan vid mycket låga halter. Antibiotika som släpps ut i miljön från tillverkning och även efter användning kan förorsaka antibiotikaresistens som mycket allvarligt hotar vår hälsa. I Sverige har vi i unika branschöverskridande samarbeten med alla viktiga aktörer inom läkemedel- och miljöområdet och tillsammans har vi utvecklat och sammanställt kunskapen om såväl miljöeffekter och åtgärder sedan början på 2000-talet. Ändå fortsätter Sverige att bidra till problemet! I ett försök att lyfta fram de viktigaste åtgärderna har svenska aktörer från hela läkemedelslivscykeln sammanställt gemensamma rekommendationer för en väg framåt. Men en delad politisk ansvarsfördelning mellan reglering och konsekvenshantering gör dock att frågan lätt hamnar mellan stolarna. Kan politiken lyfta upp frågan och hantera miljöansvaret gemensamt? Läkemedelssektorn står enad, men var står politiken?

Vatten, klimat och migration – sammanflätade utmaningar. Hur agerar Sverige?
Onsdag den 6 juli kl. 10:00 – 10:45
Sida Sverige i Världen

De senaste åren har världen sett en flyktingkris av historiska proportioner. Orsakerna är många och komplexa. Klimatförändringar och osäker vattentillgång i kombination med svagt politiskt styre, ojämlikhet och korruption kan skapa en grund för instabilitet, vilket i sin tur kan tvinga människor på flykt. Vattenbrist och klimatförändringar slår hårt mot de allra fattigaste vars uppehälle ofta är beroende av naturresurser men har även säkerhetspolitiska konsekvenser. En stat som är starkt beroende av naturresurser, för exempelvis livsmedelsproduktion, påverkas om denna går ner och därmed även den ekonomiska tillväxten. Detta ger effekter på statens handlingsutrymme, vilket påverkar samhällets förmåga att möta de utmaningar som klimatförändringarna innebär. För att lindra lidandet och skapa robusta samhällen krävs en gränsöverskridande politik, både mellan politikområden och mellan nationer. Hur kan en sådan gränsöverskridande politik utformas? Vad kan försvaret, biståndet, miljö – och utvecklingspolitiken göra?

Vatten i värdekedjan – mot en lönsam och hållbar textilindustri
Torsdag den 7 juli kl. 10:00 – 11:30
Campus Gotland, Sal F20

Svenska varumärken har under de senaste åren samarbetat för att driva på en omställning till hållbar textilproduktion världen över. Hur kan vatten, energi och kemikalier användas mer effektivt samtidigt som lönsamhet kan uppnås längst hela värdekedjan?

I många asiatiska länder, är textilindustrin den fjärde största vattenanvändaren. Enligt Världsbanken orsakar textilindustrin 20 procent av de globala vattenföroreningarna. Denna problematik arbetar svenska varumärken med inom Sweden Textile Water Initiative (STWI). Att göra värdekedjan inte bara lönsam utan också hållbar och rättvis ses som orealistiskt av många men STWI har visat att det är möjligt. På detta seminarium kommer vi att presentera praktiska exempel från fabriker där vatten-, kemikalie- och energianvändning kraftigt reducerats.

Programme

Jag försöker leva hållbart  – men det går åt pipan!
Måndag den 4 juli kl. 10:45 – 11:45
Teaterskeppet, Stora matsalen, Visby Hamn

10:45 – Hur länge är nu?
Niklas Mesaros, Poet, Spoken Word
10:55Sluta bekämpa solelen S och MP!
Klara Strandberg, Kommunikationschef, ETC
11:05Prissätt utsläpp och annan miljöpåverkan så kommer marknaden att styra oss i rätt riktning!
Anna Borgeryd, strateg, Polarbröd
11:15 – Debatt mellan politiker och samhällsröster
11:25Gör om gör rätt! Partierna röstar igen
11:30 – Seminariet avslutas

– – – – – – – – – –

Läkemedelsrester i våra vatten – vems ansvar?
Tisdag den 5 juli kl. 14:00 – 16:00
Campus Gotland, Sal F20

– – – – – – – – – –

Vatten, klimat och migration – sammanflätade utmaningar. Hur agerar Sverige?
Onsdag den 6 juli kl. 10:00 – 10:45
Sida Sverige i Världen

Program
10:00Välkommen
Torgny Holmgren, Executive Director, Stockholm International Water Institute
10:05Vatten, klimat och migration – så ser sambanden ut
Anders Jägerskog, Rådgivare i vattenfrågor på Svenska Ambassaden i Amman
10:20Paneldiskussion
Kerstin Lundgren, ledamot för Centerpartiet i Utrikesutskottet, Annika Sundén, chefsekonom på Sida, Forskare FOI, Anders Jägerskog, Ulrika Modéer, statssekreterare, UD (tbc)
10:45Seminariet avslutas

– – – – – – – – – –

Vatten i värdekedjan – mot en lönsam och hållbar textilindustri
Torsdag den 7 juli kl. 10:00 – 11:30
Campus Gotland, Sal F20

Medverkande

  • Torgny Holmgren, Executive Director, Stockholm International Water Institute
  • Jonas Carlehed, Hållbarhetschef Sverige, IKEA
  • Eva Kindgren, Hållbarhetschef, KappAhl
  • Sara Winroth, Hållbarhetschef, Lindex
  • Katarina Veem, Director, Swedish Water House, SIWI
03 Jul 2016, 9:00 UTC
Swedish