16 Dec 2014, 9:30 - 15:00 UTC

Visioner för Världens skogar

Hur säkrar vi skogens betydelse för vatten – i Sverige och världen?

Skogarnas betydelse för vattnets globala och lokala kretslopp samt tillgång till rent vatten uppmärksammas mer och mer, inte minst i förberedelserna till FNs nya utvecklingsmål. Men världens skogar fortsätter att degraderas och minska i utbredning, med negativa konsekvenser för människor, miljö och klimat. Seminariet samlade inflytelserika aktörer i svensk skogsnäring och uppmärksammade den potential som finns i att restaurera degraderade skogar och landskap. Under dagen diskuterades visioner för ett optimalt skogs- och vattenlandskap, såväl det fysiska som det institutionella landskapet.

Sammanfattande slutsatser från dagen:

  • Det finns en tydlig global hotbild mot världens skogar, och akuta åtgärder behövs för att inte riskera att systemen ”tippar över” med påtagligt negativa effekter för vattensituationen i världen.
  • Stora arealer degraderade skogslandskap skulle kunna restaureras med positiva effekter för vattnet lokalt och globalt.
  • Ska man få till storskalig restaurering av landskapen i syd måste man göra det möjligt för små skogsägare att bruka och förvalta sin skog. Det gäller särskilt om man vill styra mot ett ”matrislandskap” med många olika funktioner (vatten, biodiversitet, klimat och fattigdomsbekämpning).
  • Små skogsägare behöver tydlig äganderätt och marknadsincitament som motiverar dem att bruka sina skogar långsiktigt. Det innefattar tillgång till en fungerande marknad och efterfrågan på hållbart brukade skogar.
  • Det finns i Sverige utmärkta hjälpmedel för att planera och sköta framtidens skogslandskap – några av dem särskilt utvecklade just för skydd av vatten. Genom att anpassa dessa verktyg till förhållandena i syd skulle betydande förbättringar snabbt kunna uppnås.
  • Förvaltning av jord och skogsbruk på landskapsnivå måste samordnas med en rad andra intressen (gruvnäring, turism, kultur, traditionella rättigheter etc.) – inte minst när det gäller vattenaspekten.
  • Förvaltning av vatten är en resurs som inte kan knytas till en sektor utan är av betydelse för samtliga sektorer och många olika samhällsintressen.
  • För att bygga stabila samhällen är det viktigt att det finns forum där olika samhällsintressen kan mötas och effektivt utarbeta gemensamma lösningar.

Presentationerna och diskussionerna visade tydligt att hållbar skog- och vattenförvaltning är komplex men samtidigt avgörande för hållbar global utveckling. Svensk skogsnäring har kunskap och erfarenhet som kan bidra till mer hållbar förvaltning av skog- och vattenresurserna globalt, och ett större engagemang i internationellt arbete är därför önskvärt.

En fullständig seminarierapport och samtliga presentationer finns under “Filer”.

Venue: Sveaskog

Programme

09:30 Välkomna
Lotta Samuelson, Manager, Swedish Water House.
09:40 Planetära gränser – ett ramverk för framtidens landskap i syd
Johan Rockström, Director, Stockholm Resilience Centre
10:10 I en värld av möjligheter – vilken sorts skogslandskap vill vi ha?
Lars Laestadius, Senior Associate, World Resources Institute
10:40 Bensträckare och frukt
10:50 Skogs- och vattenlandskap – mer än bara träd och bäckar
Anders Malmer, Director, SLU Global
11:10 Hållbar skog- och vattenförvaltning i ett landskapsperspektiv
Leif Jougda, Senior Advisor Land Use, Skogsstyrelsen
11:30 Lunch
12:30 Småbrukarna – hoppet för framtidens tillgång till rent vatten?
Klas Bengtsson, Managing Director, SSC Forestry och
Aaron Kaplan, Director, Sense Group
12:50 Vattenvård i ett landskapsperspektiv
Stefan Bleckert, Naturvårdschef, Sveaskog
13:10 Marknaden, motorn i ett hållbart skogsbruk?
Lena Dahl, Manager Forestry & Base Materials, Tetra Pak
13:30 Globala utmaningar för vatten och skogen
Mats Eriksson, Director, Climate Change and Water, SIWI
13:45 Kaffe
Gruppdiskussioner med deltagare, arrangörer och föredragare
– Visionen/målbilden – hur ser det optimala skogslandskapet ut, vad kan
restaurerade landskap betyda för vatten, biodiversitet, klimat och
fattigdomsbekämpning?
– Vilka åtgärder och institutioner krävs för att komma dit?
14:30 Summering av workshops och avrundning
15:00 Slut

16 Dec 2014, 9:30 - 15:00 UTC
Swedish