News.Nov 27, 2020

Är Sveriges kommuner redo för klimatförändringarna?

Det föränderliga klimat som vi lever i nu innebär nya utmaningar för vår vattenförsörjning. Webinariet den 25 november, Hållbar vattenförsörjning i föränderliga tider, handlade om hur Sveriges kommuner är rustade för dessa utmaningar och vilka hinder och lösningar som finns.

Irene Bohman inledde genom att diskutera att de problem som klimatförändringar för med sig, som både handlar om för mycket vatten, genom till exempel skyfall eller höjda vattennivåer, och för lite vatten, genom vattenbrist och torka. Vattenkvalitet kan påverkas av både för mycket vatten (genom exempelvis översvämningar av förorenade områden) och av varmare temperaturer (vilket gynnar tillväxten av bakterier och alger).

Nästa talare var Lovisa Gelotte, som pratade om det hållbarhetsindex som Svenskt Vatten har tagit fram för att analysera och förbättra hållbarhet, kortsiktigt och långsiktigt. Det gick att konstatera att Sverige generellt har god kvalitet och stabil leverans på vatten. Dock hotas detta av det föränderliga klimatet. Lovisa betonade vikten av att ha planer för att tackla dessa samhällsutmaningar.

Tidigare i år publicerades WSPs rapport om 20-talets vattenutmaningar och Anna Dahlman Petri närvarade för att diskutera vilka utmaningar vi faktiskt står inför. Genom rapporten gick det att konstatera att 2 av 3 kommuner är påverkade, men att endast 26% har en klimatanpassningsplan. Två av de lösningsförslag som Anna tog upp fram handlade om att det behövs strategier för att hantera dessa utmaningar, samt vikten av en stärkt samverkan över kommungränserna.

eventsidan går det att läsa mer om webinariet och se inspelningen i efterhand.