News.Jun 08, 2020

Havens välbefinnande

webbinariet som SIWI anordnade den 27 maj diskuterades ”källa-till-hav-ansatsen” utifrån både ett nationellt och ett internationellt perspektiv.

Helen Ågren, Sveriges havsambassadör, resonerade kring inriktningen på Sveriges breda internationella havsarbete och framtida behov inom området. Utgångspunkten för arbetet är de globala mål och överenskommelser som Sverige har undertecknat, men dessa är ej tillräckliga utan måste utvecklas och förbättras. Helen lyfte bland annat fram det stundande Virtual Ocean Dialogues, som kommer att hålla igång den viktiga dialogen även i dessa tider.

Som avdelningschef på SIWI, har Birgitta Liss Lymer arbetat länge med att utveckla och driva ”the Action Platform for Source-to-Sea Management”. Det lyftes fram att det är viktigt att källa-till-hav-ansatsen ligger högt på agendan för att belysa det systemtänk och multisektoriella samarbete som krävs.

Karina Barquet från SEI diskuterade konkret hur vattenrisker och havsstrategi arbetas med och gav exempel från aktuella projekt. En viktig slutsats var att lösningarna finns, men att det finns andra problem, såsom affärsmodeller och förståelse för processen.

– Det behövs ett holistiskt arbetssätt för att få ihop allt. Samverkan är dock både kostsamt och tar tid, men det är nödvändigt, fortsatte Jakob Granit.

Som generaldirektör på Havs och vattenmyndigheten, låg fokus i Jakobs presentation på den operativa dimensionen av källa-till-hav-ansatsen på nationell nivå. Trots Sveriges många kommuner, finns det ett system för att arbetet inte ska te sig fragmenterat, så att Sverige enat ska kunna arbeta mot en blå ekonomi.

Elin Weyler tackade panellister och åhörare, samt hänvisade att titta på SIWIs Facebooksida för att bli uppdaterade om kommande evenemang.