News.May 19, 2016

Kommunala VA-bolags kompetens starkt eftertraktad på den internationella marknaden

I förra veckan hade jag förmånen att presentera på ett seminarium under Vattenstämman som anordnades av det Norrländska VA-bolaget VAKIN. Det övergripande temat för konferensen var ”Vatten i den hållbara kommunen” och VAKIN hade bjudit in mig för att ge en internationell utblick och berätta om möjligheterna för kunskapsutbyte och export av hållbara vattenlösningar. Som kommunalt VA-bolag har VAKIN beslutat att aktivt bidra till den nya hållbarhetsagendan, i den mån de kan. De har haft ett antal projekt runtom i världen, för att stärka och främja mänskliga rättigheter och miljö. Ett exempel är ett SIDA-finansierat projekt i kommunen Xi’an i Kina som fokuserar på att utveckla långsiktigt hållbara miljösystem och engagera medborgarna för att skapa en god livsmiljö genom studiebesök, seminarier och utställningar där kunskaper kan utbytas mellan kommunerna. Under 2016 kommer VAKIN att ansluta till ISO26000, en ny standard som hjälper organisationer att strukturera sitt arbete inom miljö och socialt ansvar som i sin tur bidrar till en hållbar framtid.

Kommuner har en unik möjlighet att exportera sin kunskap till andra länder. Sveriges förmåga att ta fram systemlösningar dvs. att integrera olika typer av system såsom avfall, vatten och energi är mycket eftertraktad internationellt. Utbildning och normbildning av slutanvändares beteende och tankemönster är ett annat område som många utvecklingsländer har begränsad erfarenhet av och Sverige har även här möjlighet att bidra med lösningar som leder till ökad kunskap.

Kommunala bolag har allt att vinna på att engagera sig i internationella projekt. Export av miljöteknik och kompetens innebär en möjlighet för kommuner att visa upp sig internationellt och att attrahera investeringar till sin region. Men självklart finns det också utmaningar. Det kan handla om skillnader i kultur och normer som försvårar export och svårigheter att hitta resurser för internationell verksamhet. Från politiskt håll behövs en tydlighet om att detta ingår i kommuners uppdrag. Vidare behövs närmare dialog och samarbete mellan kommuner, statliga aktörer, företag och kunskapsorganisationer för att skapa synergier och komplettera varandras förmågor. Swedish Water House syftar till just denna typ av utbyte och vill gärna vara en plattform för sådan samverkan.