Blog.Jun 07, 2017

Skogsbruk och vatten i Etiopien – diskussion kring ett bilateralt samarbete

Den 17 maj besökte en etiopisk delegation med Ministern för miljö, skog och klimat Dr. Gemedo Dalle i spetsen Swedish Water House för att träffa svenska institutioner, dela erfarenheter och diskutera möjligheter till nytt bilateralt samarbete inom miljö, vattenvård och skogsbruksfrågor. Vid sidan om miljöministern fanns hans statssekreterare och fyra chefer med nyckelpositioner för skogssektorns utveckling på plats, därtill representanter från UNDP, SIDA, Etiopiens och Sveriges ambassad. Även andra svenska institutioner som är verksamma i frågorna var inbjudna. Det nya etiopiska utvecklingsprogrammet för skogssektorn presenterades – med starka kopplingar till landets ambitioner om grön ekonomi – och under dagen framkom flera intressanta möjliga samarbetsområden mellan Sverige och Etiopien.

Dagen inleddes med att SIWI:s chef Torgny Holmgren hälsade välkommen och uppmärksammade uppropet till en afrikansk vattenrevolution som utkristalliserades från Malin Falkenmarks symposium under World Water Week 2016. Uppropet manar internationella finansiärer och donatorer att mobilisera resurser och stimulera innovation som främjar insamling och användning av regnvatten. Det är kritiskt för att öka tillgång till vatten i området söder om Sahara och möjliggöra ökad livsmedelsproduktion. Torbjörn Pettersson, chef för SIDA:s Afrika-avdelning, välkomnade delegationen med att framhäva ländernas långa historia av utvecklingssamarbete. Etiopien var Sveriges första officiella bilaterala partner, och de senaste årens minskade samverkan hoppas Torbjörn nu att länderna ska återuppta. Han ser speciellt stora möjligheter inom miljö, naturresurshantering och skogsbruk.

Etiopiens minister för miljö, skog och klimat, Dr. Gemedo Dalle, förklarade att Etiopien är ett av få länder som har en tydlig strategi för hanteringen av klimatförändringar och den nödvändiga omvandlingen till en grön ekonomi. Skogssektorn har stor potential för både anpassning och reglering av klimatförändringarna, med kunskapsbrist som största hinder.

Koordinator för skogssektorns utvecklingsprogram, Dr. Tefera Mengsitu, gav deltagarna en fördjupad bakgrund till Etiopiens förutsättningar och arbete inom skogsbruk. I det kuperade etiopiska landskapet produceras kaffe, kryddor, naturligt gummi och honung. Skogsbruket utgör idag 4 % av landets GDP, och skogsresurserna är viktiga för en tryggad livsmedelsförsörjning, för vattenförsörjning, jordbruk och främjandet av ekosystemtjänster. En nationell övervakning av skogsresurserna pågår, och 50 miljoner hektar har redan åsidosatts för skydd.

Enligt Dr. Tefera har skogssektorn potential att växa till att utgöra 20 % av landets GDP och göra landet självförsörjande på träprodukter. Därutöver finns ambitioner att restaurera degraderade skogar, utöka utbildningsmöjligheter inom skogsbruk, främja agroforestry, grön urban utveckling och en grön ekonomi. Etiopien har åtagit sig målet att bli ett medelinkomst- och koldioxidneutralt land till år 2025. Som del i detta har man tagit fram en utvecklingsplan för skogsbruket med en tydlig ansvarsuppdelning, och Dr. Tefera är hoppfull inför utvecklingen. Men det globala stödet saknas. Utmaningar består, utöver skogsavverkning för utvidgat jordbruk och skogsbränder, av bristande eller förorenade vattenresurser, och för att klara av detta krävs expertkunskaper. Här, menar Dr. Tefera, skulle Sverige med sin breda kunskapsbas kunna spela en ledande roll.

Under mötet gjorde både den etiopiska delegationen och SIDA det tydligt att ett ökat samarbete ska gynna båda parter. Torbjörn pekade på att Etiopiens delaktighet i SIDA:s internationella miljöarbete definitivt skulle innebära ett gemensamt steg framåt och bidra till att föra upp ämnet på agendan i Afrika.

Therese Sjömander-Magnusson, chef för SIWI:s avdelning för Transboundary Water Management, gav en inblick i den erfarenhet och det stöd som SIWI kan erbjuda vid konflikter kopplade till gränsöverskridande vattenresurser. SIWI arbetar till stor del med att överbrygga gapet mellan den diplomatiska och den politiska arenan, och har sedan 20 år varit aktiva i Nilens avrinningsområde genom att stötta Nile Basin Initiative, främja aktörsengagemang och samarbete.

Lotta Samuelson, Programme Manager på SIWI Swedish Water House, presenterade SIWI:s arbete med fokus på Vatten och Skog och de senaste årens ökade uppmärksamhet om skogens betydelse för hydrologiska cykler. Det finns en ökad medvetenhet om skogar och skogsbrukets betydelse för säker tillgång till rent vatten. Enligt henne är den nya etiopiska utvecklingsplanen för skogsbruket precis vad som behövs i nuläget. Viktigt att komma ihåg är att integrera vattenvård och governance i skogsbruk- och restaureringsarbetet. Trycket på vattenresursen kommer att öka framöver med etableringen av nya, starkt vattenkonsumerande industrier, ökad livsmedelsproduktion och ökad energikonsumtion.

Därefter följde presentationer av Maria Schultz och Million Belay från SwedBio och Stockholm Resilience Centre, Malin Gustafsson från Focali, Ivar Virgin och Biljana Macura från Stockholm Environment Institute, Björn Lundgren och Åke Barklund från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, och Malin Kanth och Sara Almqvist från Naturvårdverket. Under presentationerna framkom Sveriges omfattande erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning och kunskap i att översätta forskning till policy, främjande av dialog mellan aktörer och sektorer, kapacitetsbyggnad inom resiliens och integreringen av resiliens i utvecklingsarbete och policy. Områden som lyftes gick under teman hållbart skogsbruk och klimatanpassning, socialekologiska system och främjande av ekosystemtjänster, agroforestry, bioteknik och utvidgade värdekedjemöjligheter inom skogsbruket.

Minister Dalle tackade avslutningsvis för givande presentationer och samtal, och sa sig se fram emot givande samarbeten framöver.