News.Sep 05, 2016

Svenska skogssfärens bidrag till hållbar utveckling – Underlagsrapport

Inom regeringens pågående arbete med att ta fram Sveriges Nationella Skogsprogram har fyra arbetsgrupper överlämnat underlagsrapporter till Landsbygdsminister Sven Erik Bucht. Arbetsgruppen ”Internationella skogsfrågor” har letts av Lotta Samuelson vid SIWI Swedish Water House och Lena Bruce på Sveaskog. Rapporten ger förslag på prioriteringar och åtgärdsförslag till skogsprogrammets internationella arbete, förslag som syftar till att behålla och stärka skogens roll i näringslivsutveckling och jobbskapande, för klimatet, för att bevara och säkra vattenresursen och för biologisk mångfald, både i Sverige och globalt.

Arbetsgruppen har enats om följande fyra strategiska rekommendationer som stödjer varandra.

  1. Prioritera skogen i svensk utrikespolitik, så att skogen blir en naturlig del i våra internationella relationer och i det svenska arbetet med Agenda 2030.
  2. Internationaliserar vår utbildning, forskning, fortbildning och näringsliv, för att säkra att vi fortsätter ligga i framkant av grön utveckling och innovation.
  3. Skapa ett ”Integrerat Främjande” där insatser anpassas efter olika länders behov. Skogen får en större plats i allt från utvecklingssamarbeten, via stärkta affärssamarbeten i tillväxtmarknader till ökade satsningar på export och handel samt på innovation och hållbar konsumtion. Det integrerande främjandet marknadsförs med hjälp av ett grönt varumärke ”Sweden – Developed by Forests”.
  4. För att dessa satsningar ska vara framgångsrika behöver vi vara uppdaterade, strategiska och proaktiva i internationella frågor. Därför föreslår vi en organisation för strategisk omvärldsbevakning och ledning i utvecklingen av det nationella skogsprogrammets internationella arbete. ”

Ladda ned rapporten och läs mer på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-nationellt-skogsprogram-for-sverige/