Blog.Feb 12, 2015

Står stjärnorna rätt för hållbar utveckling?

Ödesåret 2015 är i full gång – året då världssamfundet ska komma överens om ett nytt klimatavtal, strategier för katastrofriskreducering, en ny agenda för hållbar utveckling och inte minst finansieringslösningar för denna.

Mycket hänger på om vi kan bygga det förtroende som krävs för att världens länder i år ska våga ta modiga och kraftfulla beslut för hållbar utveckling. FNs Generalsekreterare Ban Ki Moon skriver följande positiva och ödesmättade ord i sin rapport The Road to Dignity by 2030: ”I år står stjärnorna rätt för att världen ska ta historiska beslut för förbättrat liv och skydd av vår planet”. Vi hoppas verkligen att han har rätt!

På Swedish Water House senaste seminarium om post 2015-processen samlades ett 50-tal deltagare för att lyssna på tre svenska experter i olika men närliggande ansvarsområden kopplade till hållbar utveckling: Jan Cedergren, ambassadör och styrelseledamot i Gröna Klimatfonden, Staffan Tillander, Sveriges Ambassadör och särskilt sändebud för den FNs agenda för utvecklingsfinansiering och Bengt E Johansson, Sveriges CSR-Ambassadör.

Talarna belyste alla komplexiteten i de förhandlingar som pågår, och vikten av att hitta breda finansiella lösningar för att genomföra de beslut som förhoppningsvis tas under hösten 2015. Bistånd och ekonomiska ramverk kommer att behövas, men det är minst lika viktigt att företag och investerare ser att hållbara investeringar är lönsamma. Torgny Holmgren, VD på SIWI, poängterade att brist på kapital inte är problemet utan hur man får finansiärer att investera hållbart. Han betonade därmed behovet av regelverk som styr penningströmmarna mot hållbara investeringar.

Jan Cedergren underströk att vi inte får fastna i orimliga förväntningar på sluttexterna och formuleringarna i höstens avtal, och hänga upp oss på att de ska vara juridiskt bindande. Det viktigaste är att de ger fart och energi till en samordnad process av lokal och inkluderande implementering. Den lokala förankringen kommer att vara avgörande för genomförandet och det är viktigt att utvecklingsländer känner ägandeskap.

Staffan Tillander menade att biståndspengar möjliggör viktiga punktinsatser, men att god förvaltning kommer att vara avgörande för finansiering det vill säga nationella ramar och regelverk som kanaliserar företags och staters budgetar till hållbara investeringar. Lika viktigt är det att utverka metoder som gör det möjligt för företag och investerare att göra rimliga riskbedömningar i hållbara investeringsobjekt.

Näringslivets roll i finansiering av hållbar utveckling bekräftades av Sveriges CSR-Ambassadör, Bengt E Johansson. Företagen är med i förhandlingarna genom sina internationella organisationer som Global Compact och World Business Council for Sustainable Development. Utländska investeringar uppgick 2013 till ca 780 miljarder USD, att jämföra med totala utvecklingsbiståndet som uppgick till 140 miljarder USD. Svenska företag har tagit flera initiativ för hållbar utveckling, inte minst SIDAs ”Swedish Leadership for Sustainable Development”, Hagainitiativet och Swedish Textile Water Initiative som samordnas av SIWI.

Seminariet var det tredje och sista i Swedish Water House seminarieserie som haft som mål att belysa länkarna mellan klimatförhandlingarna och den nya utvecklingsagendan, samt vattnets centrala plats i båda processerna. Diskussionerna som tagit plats under seriens gång har tydligt visat att klimatanpassning och utveckling går hand i hand för att vi ska få en genomtänkt och effektiv post-2015 agenda. Och det är bråttom! För att återigen citera Ban Ki-moon: ”Vår generation är den första som har möjlighet att utrota fattigdomen, men vi är också den sista som kan begränsa klimateffekterna inom ramen för vad vi kan hantera.”

Fler röster från seminariet på #FinansieringPost2015 på Twitter

IMG_2917_mini  Lotta_Samuelson_mini  IMG_2938_mini

Se alla foton från dagen på vår Mediahub