Blog.Jul 17, 2017

Vatten i Agenda 2030 – Hur når vi målen?

Vattenforum, ett samarrangemang under Almedalsveckan mellan SIWI, Svenskt Vatten och Havs-och Vattenmyndigheten där vattenfrågor har första parkett, inleddes av ett starkt uppbåd av flera av Sveriges viktigaste aktörer inom vattenvärlden.

I efterdyningarna till FN:s Havskonferens i New York ville vi ta reda på vad Sverige står nationellt och internationellt i fråga om god vattenkvalitet och vattensäkerhet i bred bemärkelse. Seminariet tog plats i ett Visby där vädrets makter gjorde sitt bästa för att fylla på öns vattenreserver. Vi fick uppleva en timme av intressanta och tankeväckande diskussioner i ett överfullt tält av åhörare.

Den första panelen diskuterade vatten ur ett svenskt perspektiv. Vår goda infrastruktur gör att VA-tjänster är tillgänglig dygnet runt, året runt för de allra flesta i Sverige. Det finns mycket kunskap på universitet och myndigheter runt om i landet. På de hela, så har Sverige mycket goda förutsättningar att hantera frågor kring vatten och gör det också. Dock slösas det med vatten i Sverige. Vi bokstavligen spolar bort stora kvantiteter med dricksvatten. Något som inte bara kommer att påverka tillgången (och gör det redan i delar av Sverige) för människor utan även får negativa effekter för hela ekosystem. Några av de stora utmaningar, förutom slöseriet, som betonades var Östersjön, samt teknikutveckling för att bättre rena och återanvända vatten och näringsämnen från avloppsvatten. Sen lyftes frågan om prissättning på vatten. Skulle en högre kostnad vara en morot för bättre hushållning? Publiken, som fick representera Sveriges befolkning var villiga att betala mer, ganska mycket mer, för att säkra framtida tillgång av vatten.

I den internationella utblicken betonades även där hur Sverige kan och är ett föregångsland när det gäller kunskap och samarbete i vattenfrågor. Sverige har mycket att dela med sig av men även mycket att lära av andra länder. Vattenfrågan har gått från en given resurs till att vara en riskfaktor även i Sverige. Det krävs samarbete över gränser och mellan olika aktörer för att effektivisera arbetet. Både rent förvaltningsmässigt men även för att uppgradera de teknologiska lösningar som krävs för att möjliggöra ansatsen. Sveriges primära bidrag för att nå Agenda 2030-målen ur ett internationellt vattenperspektiv, är vår goda diplomatiska potential och vårat framstående hållbarhetstänk. Sverige har även mycket att lära från andra länders lösningar för att hantera frågor som vattenbrist.

Vatten har blivit ett ämne att beakta i Sverige som resurs, ekosystemtjänst och rättighet – även på politisk nivå. Den höga dignitären hos deltagare och moderator till trots kunde frågan dock inte locka någon från regeringskansliet att delta i debatten. Engagemanget och kunskapen från myndigheter, världsorganisationer, näringsliv och intresseorganisationer att hitta vägar att lösa aktuella och kommande vattenfrågor är dock stor. Vattenforum var igång!