heading

Välkommen till Swedish Water House

Swedish Water House är en obunden plattform för svenska och internationella aktörer med intresse för globala vatten- och utvecklingsfrågor. Vi skapar mötesplatser för dialog, samarbete och kunskapsutbyte.

Swedish Water House vill överbrygga klyftan mellan forskning, beslutsfattande och verksamhet. Våra populära webinarier om aktuella vattenfrågor är öppna för allmänheten, medan andra utbildningar är mer specialiserade. Vi organiserar rad klustergrupper där aktörer samlas för att hitta mer hållbara sätt att hantera vatten inom sin sektor. Genom åren har en del av dessa övergått till mer långsiktiga projekt. Swedish Water House producerar även rapporter och policydokument inom de tematiska områden som dessa samarbeten rör.

Klustergrupper

Allt sedan 2003 har Swedish Water House ordnat klustergrupper där företrädare för olika branscher samarbetar kring vattenfrågor av gemensamt intresse.
Arbetet med klustergrupper har blivit mycket uppmärksammat eftersom det gett imponerande resultat och många nya idéer.

Ett av de mest kända exemplen är Sustainable Textile Water Initiative (STWI) där ledande svenska varumärken lyckades kapa sin användning av vatten, energi och kemikalier, med påtagligt minskade koldioxidutsläpp som följd. På motsvarande sätt har en klustergrupp om vatten och läkemedel gått i bräschen för mer hållbara processer inom upphandling och tillverkning.

För närvarande finns en klustergrupp om vatten och finans, som arbetar aktivt för att öka förståelsen för vatten inom finanssektorn. En annan grupp som rönt stor uppmärksamhet är Vatten och tro, som sammanför människor från olika trossamfund och andra organisationer för viktiga samtal om värderingar och sociala normer. Den här formen av gränsöverskridande samarbete har lyfts fram som ett viktigt sätt att påverka människors beteende i mer hållbar riktning.