heading

Välkommen till Swedish Water House

Swedish Water House (SWH) samlar aktörer inom vetenskap, policy och praktik från alla sektorer som berörs av vattenfrågor. Vårt mål är att främja och stödja samverkan och åtgärder för en rättvis och hållbar vattenförvaltning.

Våra djupgående seminarier och webbinarier diskuterar de senaste vatten- och klimatrelaterade frågorna och är öppna för allmänheten, där vårt World Water Day-seminarium är en av höjdpunkterna. ​

Vi sammankallar årligen till ett slutet rundabordssamtal sluten med utvalda beslutsfattare från olike sektorer, för att diskutera aktuella trender i vattenfrågor och identifiera utmaningar samt gemensamma grunder och möjligheter till samarbete.​

Vi producerar rapporter och policy-dokument, erbjuder råd och fördjupad kunskap, och är faciliterar multi-stakeholdergrupper, piloter och testbäddar som samlar intressenter. Ambitionen är att förbättra vattenförvaltningen genom långsiktigt samarbete och partnerskap.​

Flera av våra multi-stakeholdergrupper har övergått till mer långsiktiga projekt. Ett av de mest kända exemplen är Sustainable Textile Water Initiative (STWI) där ledande svenska varumärken lyckades minska sin användning av vatten, energi och kemikalier, med påtagligt minskade koldioxidutsläpp som följd. På motsvarande sätt har en klustergrupp om vatten och läkemedel gått i bräschen för mer hållbara processer inom upphandling och tillverkning.​

De tidigare klustergrupperna om vatten, skog och landskap har legat till grund för internationella program som Locally Controlled Forest Restoration (lett av Skogsstyrelsen) och den web-baserade kursen “Forest and Water Nexus – Introduction”, som utvecklades tillsammans med FAO.​