22 Mar 2019, 9:00 - 1:00 UTC

Världsvattendagen 2019: Vatten för alla

Alla har rätt till vatten men urfolk inbjuds inte alltid till beslutsprocesser kring vattenresurser. Kom till seminariet och lär dig mer om allas rätt till vatten!

Rätten till rent vatten är en mänsklig rättighet som gäller alla men alla som berörs görs inte delaktiga i viktiga beslutsprocesser. På Världsvattendagen håller vi ett seminarium som fokuserar på urfolks tillgång till vatten och rätt till inflytande över vattenresurser – i Sverige och globalt. Kom till seminariet och lär dig mer om vatten som mänsklig rättighet!

UN-Waters världsvattendagsrapport, i år med temat “Leaving no one behind”, lyfter grupper som på olika sätt lever i utsatta situationer vad gäller tillgång till och beslutsfattande relaterat till vatten. Med rapporten som grund väljer vi i år att fokusera på situationen för urfolk. Under dagen lyfter vi olika röster, perspektiv och exempel för att kunna diskutera hur vi kan skapa strukturer för att inkludera alla i beslutsprocesser kring vatten. Särskilt fokus kommer att ligga på möjligheter för utvecklat samarbete mellan regering, lokalbefolkning och näringslivet i Sápmi.

Venue: Stockholm City Conference Centre, Musiksalen
Venue address: Norra Latin, Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm
Venue URL

Vatten – en rättighetsfråga
Amanda Lind, kultur- och demokratiminister med ansvar för de nationella minoriteterna, kommer att inleda dagen med att ge regeringens syn på vattenresurser och inflytande. I anslutning till det kommer Nik Märak, ordförande i Sameföreningen i Stockholm, att hålla ett anförande om rätten till vatten från ett samiskt perspektiv. De inledande presentationerna innefattar även en genomgång av vad vatten som mänsklig rättighet för alla egentligen innebär och en beskrivning av hur vatten rinner och fördelas i landskapet.

Urfolk och vatten runt om i världen
Urfolks medbestämmanderätt kring vattenresurser är en rättighet som kränks på många håll i världen. Vi tittar på konkreta exempel från Himalaya där urfolk påverkas av klimatförändringar och från Peru där odling av exportgrödor samt mineralutvinning drabbar lokalbefolkningens tillgång till vatten. Vi får också höra hur människor organiserat sig för att försvara sin rätt till just vatten.

Vatten i Sápmi
Efter att ha fått en bild av situationen internationellt zoomar vi in på Sverige och Sápmi. Peter Rodhe från riksorganisationen Same Ätnam och Åsa Össbo från Umeå Universitet kommer att ge oss en historisk tillbakablick på vattenexpansionen i Sápmi och på hur utbyggnaden av vattenkraft drabbat den samiska befolkningen. I ett öppet samtal kopplas det historiska perspektivet till hur det ser ut idag och till de exempel vi har fått ta del av från Nepal och Peru.

Vägar framåt
Utifrån de olika perspektiv som lyfts under dagen diskuterar slutpanelen vägar framåt vad gäller rätten till vatten i Sápmi. Fokus ligger på hur alla berörda parter kan inkluderas i beslut som tas om vatten och hur vi på så vis kan uppnå vattenmålet i den globala 2030-agendan för hållbar utveckling.

Vatten i kulturen
Förutom flertalet spännande presentationer som för oss till olika platser kommer vi även att få uppleva vatten genom kulturella inslag. Bland annat bjuds vi med hjälp av dans och jojk in till Sápmí och får resa genom tid och natur för att besöka den värdefulla vattenkällan.

Varmt välkomna!


Om Världsvattendagen

Världsvattendagen som infaller den 22 mars varje år instiftades av FN:s generalförsamling 1992 med syftet att lyfta vattenfrågorna globalt. Det globala firandet av Världsvattendagen samordnas av UN-Water som också sätter årets tema. FN:s officiella tema för Världsvattendagen 2019 är ”Leaving no one behind”. Temat presenteras närmare i en rapport som ges ut av UN-Water i samband med Världsvattendagen.

I Sverige har Swedish Water House uppmärksammat Världsvattendagen sedan 2007 genom att arrangera ett halvdagsseminarium i samarbete med olika partnerorganisationer. De medarrangerande organisationerna 2019 är Amnesty International, Naturskyddsföreningen, Svenska Hydrologiska Rådet och Swedwatch.

Organiser

Programme

08.30 Registrering och mingel

09.00 Tillkännagivande av Stockholm Water Prize
Peter Forssman, Styrelseordförande, SIWI

09.10 Välkomna
Katarina Veem, SIWI Swedish Water House

09.15 Luorkijdit ”-från början”
Dans och jojk med och av Liv Aira och Elin Teilus

09.25 Inledningsanförande
Nik Märak, ordförande i Sameföreningen i Stockholm

09.40 Water and indigenous peoples
Alejandro Jiménez, SIWI

10.00 Vatten utan gränser
Lenka Kuglerova, SLU och SHR

10.10 Uppläsning ur boken Ædnan av Linnea Axelsson
Elin Teilus

10.15 Internationella perspektiv på urfolk och vatten
Konferencier: Johanna Westeson, Amnesty

 • Klimat, vatten och bergsfolk
  Mats Eriksson, SIWI
 • Företag, vatten och mänskliga rättigheter: exempel från Peru
  Malena Wåhlin, Swedwatch

10.45 Paus 

11.15 Vatten i Sápmi
Konferencier: Johanna Westeson, Amnesty

 • Vattenkraftsexpansionen i Sápmi
  Åsa Össbo, Umeå universitet
  Peter Rodhe, styrelseordförande i Same Ätnam
 • Samtal med Malena och Peter

12.10 Panelsamtal om vägar framåt i Sápmi
Moderator: Karin Lexén, Naturskyddsföreningen
Paneldeltagare:
Alejandro Jiménez, SIWI
Peter Rodhe, styrelseordförande i Same Ätnam
Rasmus Kløcker Larsen, SEI
Åsa Össbo, Umeå universitet

12.50 Avslutning
Katarina Veem, SIWI Swedish Water House

22 Mar 2019, 9:00 - 1:00 UTC
Swedish